Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Verkiezingsprogramma 2018

Speerpunten 

“Brug naar de toekomst”

 

D66 Grave is onderdeel van de landelijke politieke partij D66, progressief en sociaal-liberaal. Vrijzinnigheid is onze inspiratiebron, democratie zit in onze genen. Wij staan voor vrijheid om je eigen leven vorm te geven, met een open blik voor wat in de wereld om je heen gebeurt en een uitgestoken hand naar wie het moeilijk heeft. D66 is een partij van integere en open politiek. Het gaat ons altijd om de inhoud en niet om het politieke spel. Wat ons betreft waait die frisse wind ook in Grave.

De vijf richtingwijzers van D66 zijn:

 1. Vertrouw op de eigenkracht van mensen
 2. Denk en handel internationaal
 3. Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
 4. Beloon prestaties en deel de welvaart
 5. Koester de grondrechten en gedeelde waarden

D66 Grave heeft deze richtingwijzers vertaald naar speerpunten voor Grave: de oude stad en de dorpen Escharen, Gassel en Velp daar omheen. Hieronder staat een uitgebreide toelichting op de richtingwijzers en de speerpunten.

De kern van ons verkiezingsprogramma is: verder kijken dan Grave groot is, om Grave op termijn levendig en karakteristiek te houden. Kort samengevat willen we ons inzetten voor de volgende 10 punten:

 • Een gemeente Land van Cuijk
 • Grave koploper inclusieve stad: iedereen doet mee
 • Een nieuw cultureel centrum
 • Geen verkeersoverlast
 • Nieuwe ambachtelijke bedrijvigheid
 • Toeristische trekpleister aan de Maas
 • Investeren in jeugd
 • Fijn wonen in je eigen wijk of dorp
 • Klimaatbestendig en energieneutraal
 • Zorg die bij je past

Richtingwijzer 1. Vertrouw op de eigen kracht van mensen

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Daarom zien we de toekomst met optimisme tegemoet. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden. Wij willen dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en wij willen dat de overheid daarbij aansluit. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan doen.

Fijn wonen in je eigen wijk of dorp

Het is fijn wonen in Grave. Niet te groot en niet te klein, dat hoor je vaak zeggen. Mooi groen en rustig aan de rivier en toch vlakbij grote steden zoals Nijmegen en Den Bosch. D66 wil dat Grave aantrekkelijk blijft om te wonen voor jong en oud. Dat vraagt slimme woningbouw en ruimte voor ideeën van bewoners.

Woningbouw moet meebewegen met demografische ontwikkelingen. Uit onderzoek blijkt dat het Land van Cuijk vergrijst net als de rest van Nederland. D66 vindt dus dat er voldoende leeftijdsbestendige woningen moeten zijn. Tegelijkertijd is het belangrijk dat jongeren graag in Grave en omstreken blijven of komen wonen. Zo blijft de regio vitaal. D66 wil daarom meer betaalbare starterswoningen in woningbouwprojecten.

Als bewoner weet je het beste waar je last van hebt en wat een verbetering zou zijn in jouw wijk of dorp. D66 vindt dat mensen zoveel mogelijk zelf moeten bepalen hoe hun leefomgeving er uitziet. Zij wonen er tenslotte, elke dag. Daarom stellen wij voor dat elke wijk/dorp een eigen leefbaarheidsplan maakt, waarbij alle bewoners meepraten. Wijk- en dorpsraden kunnen hierbij een rol spelen. De gemeente zal helpen met het opstellen en uitvoeren.

Zorg die bij je past

D66 vind dat iedereen zorg moet krijgen die hij nodig heeft en die bij hem past. De leefwereld van mensen moet centraal staan, niet hun aandoening of problematiek. Zorg is maatwerk op basis van eigen verantwoordelijkheid en goede voorzieningen. De gemeente ondersteunt daarbij. Sleutelbegrippen zijn tegengaan van bureaucratie, samenwerking van instellingen en een hoogwaardig zorgloket. Voor ouderen, jongeren en alles daar tussenin.

Met de WMO 2015 zijn veel nieuwe zorgtaken naar de gemeenten gedecentraliseerd.

D66 wil dat deze taken worden uitgevoerd vanuit de volgende principes:

 1. Zorg dichtbij de inwoners, leefwereld centraal
 2. Verbinding van welzijn en zorg
 3. Preventie voorop, tijdig op- en afschalen van de zorg
 4. Clientparticipatie en inzetten van ervaringsdeskundigheid

 

 1. Nog te vaak vinden inwoners de weg naar de passende zorg maar met moeite. De systemen zijn leidend en de zorgvrager komt terecht in een woud van bureaucratie. Overbodige regelgeving en bureaucratie moet worden tegengegaan. Het geld voor de zorg is bedoeld voor de daadwerkelijke zorgverlening. D66 vindt dat de leefwereld van de inwoner centraal moet staan. Oplossingen komen dan eenvoudiger tot stand. Inwoners hebben vaak zelf hele goede ideeën over wat voor hen werkt. Maatwerk is daarom uitgangspunt bij toegang naar en uitvoeren van zorg. Met de leefwereld centraal worden oplossingen niet alleen in zorg gezocht, maar ook in het sociaal netwerk, vrijwilligerswerk, en algemene voorzieningen. Het gaat om het juiste arrangement voor de inwoner. Bovendien is het van belang de samenhang tussen wonen, werken, vrije tijd, onderwijs, welzijn en zorg te stimuleren. De oplossing voor een probleem is niet altijd zorg. Zo is het hebben van werk essentieel voor deelname aan de maatschappij en het welbevinden. Of moeten bv eerst schulden worden opgelost. Zorgpartijen worden door D66 uitgedaagd hun dienstverlening vanuit de leefwereld van de inwoner en dichtbij de Graafse sociale infrastructuren te organiseren.
 2. Preventie staat voor D66 voorop. Voorkomen is beter dan genezen. Samenwerking tussen aanbieders van welzijn en zorg, inclusief de huisartsen, is noodzakelijke voorwaarde om de kanteling van (specialistische) zorg naar preventieve activiteiten tot stand te brengen. D66 gaat deze samenwerking stimuleren.
 3. Tegelijkertijd is tijdig opschalen naar specialistische zorg is noodzakelijk om verergering van problematiek te voorkomen. Een goede inschatting bij de toegang naar zorg en samenwerking met specialisten van zorgpartijen bij multiproblematiek is nodig. Tijdig afschalen is net zo belangrijk; niet langer behandelen dan nodig is. Monitoring van de kwaliteit en het effect van de zorg, en daarbij ook van de mogelijkheden om af te schalen, gaat D66 bevorderen.
 4. Clientparticipatie is sleutel om ervaringen van inwoners te betrekken bij effectieve organisatie van de zorg. Inbreng door ervaringsdeskundigen wordt door D66 daarom gestimuleerd.

Richtingwijzer 2. Denk en handel internationaal

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij staan open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit. Bij alles wat we doen, vragen we ons steeds af welke effecten dat heeft op anderen in deze wereld. Wij onderkennen dat Europa steeds meer ons binnenland wordt. Internationale samenwerking en economische vooruitgang zijn de sleutels naar een wereld met minder oorlog en conflicten. Daarbij handelen wij steeds pragmatisch, nuchter en op basis van feiten.

Eén gemeente Land van Cuijk

Een sterk Grave vraagt een sterke regio. D66 is daarom voorstander van 1 gemeente in het Land van Cuijk. Dat wil zeggen samenvoegen van de 5 gemeenten Grave, Mill & St. Hubert, Cuijk, Boxmeer en St. Anthonis. Een grote gemeente heeft een robuust ambtenaren-apparaat. Dat is nodig voor een professionele uitvoering van de vele taken die inmiddels bij gemeenten worden neergelegd (denk aan WMO, Omgevingswet). Bovendien kan een grote gemeente beter sturen op regionale spreiding van voorzieningen in onderwijs, zorg, cultuur etc. En een grote gemeente kan zich krachtiger inzetten voor regionale economische ontwikkeling van het Land van Cuijk. Investeren in een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, bezoekers en bewoners van Noord-Brabant, Nederland en zelfs Europa. Groot denken en klein doen.

Richtingwijzer 3. Beloon prestaties en deel de welvaart

Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen. Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat mensen die uitmuntend presteren daarvoor een beloning verdienen. Wij willen een dynamische, open samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen. Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch proces, want daar worden we allemaal beter van. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Nieuwe ambachtelijke bedrijvigheid

D66 wil bedrijvigheid versterken op een manier die aansluit bij de Brabantse maakindustrie, het historische karakter van het stadje Grave en de natuur in het Land van Cuijk.

Hiervoor willen wij vooral ambachtelijke bedrijvigheid nieuwe stijl aantrekken, aansluitend op ontwikkelingen in Eindhoven (IT, design) en beroepsopleidingen in de regio (ROC). Dat vraagt een goed vestigingsklimaat voor starters, de gemeente kan daarvoor zorgen. Door ruimtelijke ordening en vergunningverlening; stimuleringsregelingen; wegen, parkeerplaatsen en openbaar vervoer etc. Hiermee wordt de leegstand in het centrum tegengegaan; historische panden kunnen zo een moderne, nieuwe bestemming krijgen.

Toeristische trekpleister aan de Maas

Het Land van Cuijk is een bijzonder gebied, met veel historie en natuurschoon. Een verborgen parel in Noord-Brabant. D66 zet zich in voor versterking van het regionale toerisme, rekening houdend met het specifieke karakter van de regio. Dit is goed voor de werkgelegenheid en draagt bij aan het behoud van monumenten, landschappen en natuurwaarden. Het maakt Grave ook aantrekkelijker om te wonen.

Er is winst te halen door het beter ontsluiten en verbinden van wat er al aan voorzieningen aanwezig is. Hierbij kun je denken aan routes, stopplaatsen en onderdak voor natuurliefhebbers, sporters, rustzoekers. Maar ook aan de culturele evenementen en de historische bezienswaardigheden in en om Grave. Daarnaast is het ontwikkelen van nieuwe voorzieningen gewenst. Grave is de enige stad in het Land van Cuijk, prachtig gelegen aan de Maas met veel historische bezienswaardigheden. Het heeft de potentie om uit te groeien tot een trekpleister voor mensen die de rivier de Maas en het omliggende gebied willen beleven. Pleziervaart kan wellicht ook worden verleid om Grave aan te doen.

Daarom zou D66 de ontwikkeling van een Maasboulevard en een upgrade van de jachthaven in Grave toejuichen.

Richtingwijzer 4. Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. Dat geldt voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving. De aarde is niet van ons en dus geen gebruiksartikel. We willen stoppen met het uitputten en vervuilen van onze leefomgeving. We willen dat in de discussie over natuur en milieu niet het behoud, maar de aantasting van natuur en milieu beargumenteerd wordt.

Een cultureel uitgaanscentrum

D66 wil een cultureel centrum in het stadcentrum van Grave als trefpunt voor mensen die geïnteresseerd zijn in cultuur. Initiatieven zullen van harte worden gesteund. Vooral een nieuw filmcafé is gewenst. Daarnaast kan er ruimte zijn voor theater, muziek, lezingen en faciliteiten voor verenigingen, cursussen etc. Kortom, een centrum om culturele activiteiten te bezoeken of zelf te ontplooien in combinatie met een gezellig café.  Het moet een aanvulling zijn op wat al in Grave en de regio aanwezig is (bv. Catharinahof en theaters in Cuijk, Oss en Wijchen). D66 vindt dat er ruimte is voor meerdere uitgaansgelegenheden. Dat maakt Grave levendig en aantrekkelijk voor mensen van verschillende leeftijden en met uiteenlopende interesses.

Daarnaast is het belangrijk dat er in de dorpen (Escharen, Gassel, Velp) ontmoetingsplekken zijn voor het lokale verenigingsleven, afgestemd op de behoeften van de bewoners. D66 wil actief culturele activiteiten stimuleren die het historisch karakter en natuurschoon van Grave en de regio Land van Cuijk zichtbaar maken.

Geen verkeersoverlast

D66 streeft naar leefbaarheid van wijken en dorpen, zonder verkeersoverlast. Dat betekent autovrij maken van de Hoofdwagt en De Markt met het oog op vrijdagmarkt, culturele activiteiten, winkelen, horeca etc. De rest van het stadcentrum moet autoluw worden, d.w.z. geen zwaar verkeer in de bebouwde kom en goed aangegeven parkeergelegenheid aan de randen. Ook de dorpen moeten autoluw worden. Hier zijn snelheidsbeperkende maatregelen gewenst en consequente handhaving van de verkeersregels. Ook wil D66 investeren in een regionaal verkeersplan om overlast van sluipverkeer naar de snelwegen A50 en A73 tegen te gaan en de fileproblemen op deze snelwegen aan te pakken. Dit in samenwerking met omliggende gemeenten, provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat.

Klimaatbestendig en energieneutraal

D66 wil dat gemeente Grave de klimaatproblematiek serieus neemt en uiterlijk in 2030 een energieneutrale gemeente is. De uitdaging is om slimme oplossingen te zoeken, die draagvlak hebben onder de bevolking en die passen in het landschap of geïntegreerd zijn in bedrijventerreinen. Daarom wil D66 aansluiten op burgerinitiatieven zoals Energiecafe Duurzaam Grave. Zij zijn bijvoorbeeld gekomen met het idee van een waterkrachtcentrale in de Maasstuw. D66 wil die ideeën graag volgen en ondersteunen.

Samen met het waterschap moet de gemeente zorgen dat wateroverlast als gevolg van klimaatverandering wordt voorkomen (extreme hoosbuien en hoogwater op de rivier). Waar nodig moeten riolen en watersystemen worden aangepast. Bij nieuwbouw en herinrichting van gebieden moet nadrukkelijk met klimaatproblematiek rekening worden gehouden.

Investeren in de jeugd

D66 vindt dat de jeugd de toekomst is. Daarom is het belangrijk dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in een stimulerende omgeving, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hiervoor is het nodig dat er goede voorzieningen zijn. Peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs met keuze tussen verschillende onderwijsconcepten. Daarnaast moeten er voldoende mogelijkheden zijn om je te ontplooien door sport, spel en cultuur. D66 zet zich in voor sportclubs, muziekverenigingen etc van een goed niveau die voor iedereen toegankelijk zijn, zo nodig met hulp van de gemeente.

D66 wil dat er voor jongeren voldoende gelegenheden zijn om elkaar te ontmoeten en uit te gaan. Grave mag voor de jeugd niet saai zijn. Maar juist een stad waar je als jongere graag wilt wonen omdat er betaalbare starterswoningen zijn, omdat er leuke uitgaansmogelijk-heden zijn en omdat er goed openbaar vervoer is. D66 wil een jeugdraad instellen, die de gemeente adviseert over waar jongeren behoefte aan hebben en die helpt om deze plannen verder vorm te geven.

Met de meeste kinderen gaat het goed. Echter, ongeveer 15% van de kinderen heeft problemen bij het opgroeien (bron: GGD jeugdmonitor Hart van Brabant). Zij hebben een ontwikkelingsachterstand, psychosociale problemen of ze ervaren thuis of op school onvoldoende veiligheid. Sommige jongeren krijgen zelfs problemen met middelengebruik of raken in de criminaliteit. Deze kinderen en/of hun ouders hebben steun nodig. Tijdig signaleren van problemen is nodig. Voordat er zware zorg wordt ingezet van Jeugdzorg of GGZ is het goed om te bekijken of lichte zorg kan helpen. Bijvoorbeeld opvoedings-ondersteuning, huiswerkbegeleiding, weerbaarheidstraining of schoolmaatschappelijk werk. Problemen van kinderen moeten niet te snel gemedicaliseerd worden. Het is belangrijk om jeugdzorg dichtbij de leefwereld van kinderen te organiseren. Goede samenwerking tussen huisartsen, welzijnswerk, jeugdzorg, GGD, centra voor jeugd en gezin en, indien nodig, politie is daarom een voorwaarde.

Tenslotte is Brabant regelmatig in het nieuws vanwege drugsproblematiek. D66 wil drugsproblemen in Grave voorkomen door preventieprogramma’s en verslavingszorg. Ook is een ferme aanpak van drugscriminaliteit gewenst samen met andere instanties.

Richtingwijzer 5. Koester de grondrechten en gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst.

Lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van belangenconflicten en een respectvol gehanteerde vrijheid van meningsvorming en uiting, inclusief respect voor onze democratische rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. Die waarden zijn universeel en zonder meer bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van onszelf en anderen.

Grave koploper inclusieve stad: iedereen doet mee

Grave is een gemeente met een grote diversiteit aan mensen. Van jongeren en jonge gezinnen tot ouderen; van geboren en getogen Gravenaren/Graafschen tot nieuwkomers uit andere delen van Nederland of de rest van de wereld. D66 koestert die diversiteit en wil dat iedereen meedoet in de samenleving. Het is belangrijk dat iedereen zich welkom voelt en een bijdrage kan leveren door werk of – als dat niet lukt – door andere maatschappelijke bezigheden. D66 wil iedereen daarin stimuleren.

Grave kent relatief veel zorginstellingen. Er is dus een vrij grote groep van mensen met een beperking. Wat zou het mooi zijn als Grave hier een positieve speerpunt van zou maken, door eruit te springen als gemeente die rekening houdt met deze doelgroep. Op basis van het VN verdrag voor de rechten van de mens moet elke gemeente een zg. Inclusie-agenda hebben, waaruit blijkt welke maatregelen ze hebben genomen om iedereen mee te laten doen. D66 wil dat Grave hierin koploper wordt en samen met de doelgroep zo’n agenda opstelt en uitvoert: welke voorzieningen men wenst en welke blokkades uit de weg genomen moeten worden.

 

 

Gepubliceerd op 09-01-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018